Sir CO2 (Carbon dioxide) ka krke dekhe hain wo oxygen se 2 electrons sharing kr rha hai…
CO kaise hota hai